Algemene Voorwaarden - Rock ‘n’ Roll Highschool -

I. Algemeem
1. Alle advertentieovereenkomsten en opdrachten voor het plaatsen van advertenties (ook voorzover beschikbaar in elektronische vorm) en voor overige werkzaamheden en diensten worden afgesloten en uitgevoerd onder uitsluitende toepassing van deze Algemene Voorwaarden, de overeengekomen condities en/of tarieven voor advertentieplaatsingen.

II. Tarieven
1. Op elke advertentieovereenkomst en elke opdracht zijn van toepassing de tarieven die door Rock ‘n’ Roll Highschool op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd met betrekking tot plaatsing van advertenties en/of overige werkzaamheden en diensten.

III. Plaatsingen
1. Rock ‘n’ Roll Highschool honoreert op voorhand geen wensen voor het verkrijgen van speciale posities, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2. Advertentie-uitingen in bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.
3. Na bevestiging van de opdracht voor het plaatsen van de advertentie(s) is annuleren niet meer mogelijk. De opdrachtgever is na bevestiging verplicht het overeengekomen totaalbedrag te betalen.
4. Als de plaatsing van een advertentie of specifieke, speciale positie, of een uiting waarvoor Rock ‘n’ Roll Highschool in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van opdrachtgever geen doorgang vindt in de 2 weken voorafgaand aan het verstrijken van de overeengekomen annuleringstermijn, dan moeten deze extra kosten door opdrachtgever betaald worden. 

IV. Materiaal
1. Het advertentiemateriaal, vergezeld van de desbetreffende plaatsingsopdracht, moet in elk geval in het bezit van Rock ‘n’ Roll Highschool zijn gedurende de periode vanaf de door Rock ‘n’ Roll Highschool  vastgestelde uiterste inleverdatum tot aan de verschijningsdatum van het tijdschrift. Rock ‘n’ Roll Highschool behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van Rock ‘n’ Roll Highschool is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten.
2. De opdrachtgever is Rock ‘n’ Roll Highschool verplicht advertentiemateriaal aan te leveren dat voldoet aan de technische specificaties van Rock ‘n’ Roll Highschool. Deze specificaties zijn op aanvraag beschikbaar. Advertentiemateriaal dat niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt aangepast en de kosten hiervoor worden doorberekend aan de opdrachtgever.
3. Rock ‘n’ Roll Highschool streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen.
4. Eventuele klachten ten aanzien van advertentieplaatsingen over onder andere de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit dienen binnen 30 dagen na verschijningsdatum van het tijdschrift schriftelijk aan Rock ‘n’ Roll Highschool ter kennis te zijn gebracht. Voor de advertentieplaastingen waarvan het advertentiemateriaal na de uiterste inleverdatum aan Rock ‘n’ Roll Highschool ter beschikking wordt gesteld, worden indien plaatsing nog mogelijk is, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door Rock ‘n’ Roll Highschool hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Rock ‘n’ Roll Highschool neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot litho’s, werktekeningen, dia’s, layouts en ander door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal. Rock ‘n’ Roll Highschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid. 

V. Betaling
1. Betaling van ter plaatsing opgegeven advertenties dient vooraf te geschieden, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Alle betalingen moeten binnen veertien dagen na dagtekening van de nota geschieden. Bij niet tijdige betaling van enig uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd bedrag zal de opdrachtgever met ingang van de datum van de opeisbaarheid tot aan de dag der voldoening rente verschuldigd zijn, gelijk aan de marginale beleningsrente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 3 %.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van advocaten die Rock ‘n’ Roll Highschool maakt in verband met de invordering van enig uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever aan Rock ‘n’ Roll Highschool verschuldigd bedrag dienen door de opdrachtgever aan Rock ‘n’ Roll Highschool te worden vergoed. 

VI. Aansprakelijkheid
1. Indien de opdrachtgever namens een adverteerder of andere vertegenwoordiger optreedt, staat de opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de overeenkomst door deze adverteerders of van andere vertegenwoordigde.
2. Rock ‘n’ Roll Highschool is eerst ten aanzien van de overeenkomsten en opdrachten uit hoofde van artikel 1 gebonden na een door of namens haar rechtsgeldig ondertekende bevestiging van mondelinge of schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dan wel door plaatsing van de advertentie of uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Rock ‘n’ Roll Highschool niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen die mondeling of schriftelijk zijn gedaan of zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals telefoon, telefax en soortgelijke transmissiemedia.
3. Rock ‘n’ Roll Highschool voert de advertentiecontracten, de plaatsing van losse advertenties, alsmede haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit.Rock ‘n’ Roll Highschool is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk, als haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Rock ‘n’ Roll Highschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het bovenstaande kan Rock ‘n’ Roll Highschool geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere zaken, die zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht in een uitgave.
4. In geval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde of met Rock ‘n’ Roll Highschool overeengekomen voorwaarden, is Rock ‘n’ Roll Highschool gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomstof gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bij de uitvoering van een specifieke opdracht door een dergelijke tekortkoming schade wordt veroorzaakt aan de tijdschriften of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
5. Als Rock ‘n’ Roll Highschool door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van het tijdschrift is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Extra uit te voeren, dan heeft Rock ‘n’ Roll Highschool het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Rock ‘n’ Roll Highschool verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.
6. De opdrachtgever is gehouden Rock ‘n’ Roll Highschool, alsmede voor haar werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor Rock ‘n’ Roll Highschool en voor haar werkzame derden mochten ontstaan als gevolg van vorderingen, die andere dan de hierboven genoemde derden met of terzake van de door de opdrachtgever aan Rock ‘n’ Roll Highschool verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen Rock ‘n’ Roll Highschool of voor haar werkzame derden mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Nederlandsche Bank N.V. met betrekking tot bankbiljetten. 

VII Derden
1. Indien een derde –daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop)bureaus- ten behoeve c.q. namens een adverteerder met Rock ‘n’ Roll Highschool een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met Rock ‘n’ Roll Highschool is betrokken, dient die derde er jegens Rock ‘n’ Roll Highschool voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
2. De in art. IX.1 bedoelde derde is – met de adverteerder op wiens last hij handelde- tegenover Rock ‘n’ Roll Highschool hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met Rock ‘n’ Roll Highschool gesloten overeenkomst voortvloeien, daardoor uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen.
3. Rock ‘n’ Roll Highschool aanvaardt slechts door bemiddeling van een derde, daaronder begrepen een reclamebureau en/of media(inkoop)bureau, een tot stand te brengen overeenkomst in naam en voor rekening van de adverteerder, die de derde de last gaf, indien de adverteerder partij wordt bij de met Rock ‘n’ Roll Highschool te sluiten overeenkomst. In voorbedoelde overeenkomsten dient de adverteerder te worden vermeld en is Rock ‘n’ Roll Highschool gerechtigd te verlangen dat de door adverteerder gegeven last op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van Rock ‘n’ Roll Highschool, wordt aangetoond. Indien de adverteerder de volmacht tot contracteren met Rock ‘n’ Roll Highschool ontkent of de derde om enige andere reden tot contracteren met Rock ‘n’ Roll Highschool niet bevoegd was wordt de derde geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld. 

VIII Slotbepalingen
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij uitsluiting de competente rechter.
2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 december 2006